หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60

   ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๑ วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป